Kolejarz uleg³ w spotkaniu z Or³em £ód¼ przegrywaj±c w ostatnim wy¶cigu. Trener twierdzi ¿e nie decyduje o sk³adzie, kapitan dru¿yny skar¿y siê na zawodnika czeskiego, prezes mówi – „p³acê i odpowiadam za wszystko” – czyli ¿u¿lowe piekie³ko w Opolu.

Kto do tego pieca dok³ada? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Ka¿dy ma swoje racje, ale pieni±dze trzyma tylko prezes. On p³aci i wymaga. Oczekuje od zawodników i trenera ¿e bêd± z pokor± przyjmowaæ jego decyzje, ale jak mówi nie boi siê dyskusji – to reakcja prezesa Drozda na s³owa trenera Piotra Rembasa które wypowiedzia³ w TVP Opole po przegranym meczu – „Ja nie decydujê… nie, nie decyduje tylko ja o sk³adzie.”

„Tak to ja mam ostateczny glos w sprawie obsady na mecz.” – stwierdza mocno Jerzy Drozd. Odpiera te¿ zarzut Adama Czechowicza. Kapitan Kolejarza powiedzia³ ¿e punkty w meczu z £odzi± uciek³y m. in. przez postawê Lubosa Tomicka – „Przegrali¶my mecz w przeci±gu ca³ego spotkania, osobi¶cie mam wielki al do tego zrobi³ Tomicek, bo jest zawodnikiem ¶ci±ganym po to ¿eby robiæ punktów kilkana¶cie, tak¿e nie jest to jego pierwszy mecz gdzie zrobi³ kilka punktów.”

Tomicka nie zastali¶my w parkingu po meczu. W obronê bierze go prezes – „Maj±c w sk³adzie zawodnika który je¼dzi w Grand Prix nie mogê skre¶laæ z listy startowej, a wczorajsze nie wystawienie go do czternastego wy¶cigu to presja polskiej czê¶ci zespo³u” – dodaje Jerzy Drozd. Kolejne spotkanie Kolejarz rozegra dopiero w lipcu.

¼ród³o: Sport opolski – TVP Opole (09.06.08)

Komentarze

komentarzy