Stare KolejarzOpole.pl

GW: Kolejarz jedzie po bonus do Lublina

W niedzielê ¿u¿lowcy opolskiego klubu zmierz± siê na wyje¼dzie z KM¯ Lublin. U siebie wygrali 54:36, celem minimum na rewan¿ jest zdobycie przynajmniej punktu bonusowego.Opolscy ¿u¿lowcy w tym sezonie na wyje¼dzie jeszcze nie wygrali. ¦wietnie spisuj± siê za to...

Ago ju¿ lepiej

Siedem oczek zdoby³ Christian Ago w dzisiejszym spotkaniu ligi Allsvenskan pomiêdzy dru¿ynami Ornarny Mariestad i Griparny Nykoeping.Choæ punkty te by³y zdobyte na raczej s³abych zawodnikach, to w porównaniu do ostatniego ligowego wystêpu Ago z pewno¶ci± jest zadowolony.Dru¿yna Chrisitana pokona³a...

Sportowe wydarzenie roku w Opolu

Ju¿ w najbli¿sz± ¶rodê 1 lipca nie lada gratka dla fanów speedway'a w Opolu. Tego dnia o godzinie 17 na stadionie ¿u¿lowym przy Wschodniej zostanie rozegrany Pó³fina³ Indywidualnych Mistrzostw Polski na ¯u¿lu. To pierwszy od wielu lat tak silnie...

Piêæ punktów Holuba w czeskiej ekstralidze

W czeskim M¹eno rozegrano kolejn± rundê czeskiej Extraligi. W zawodach wyst±pi³, zawodnik Kolejarza Opole, Jan Holub.Zawody te by³y ¶rednio udane dla m³odego Czecha. Zawody zakoñczy³ z jedynie piêcioma punktami na koncie. Cieszyæ mo¿e natomiast fakt, i¿ Holub ponownie zdo³a³...

Cztery punkty Roberta przeciwko „Bandytom”

W ¶rodê w Birmingham dru¿yna Roberta Ksiê¿aka podejmowa³a zespó³ Berwick Bandits. Spotkanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem gospodarzy 54:39.Dla Roberta nie by³o to zbyt udane spotkanie. Na koncie zawodnika Kolejarza Opole znalaz³y siê tylko cztery punkty z bonusem. ...

Fina³ MIMP nie dla Kolejarzy

Na torach w Rybniku i Ostrowie Wielkopolskim, m³odzi zawodnicy Kolejarza Opole, walczyli o awans do fina³u M³odzie¿owych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Niestety, sztuka ta nie uda³a siê ¿adnemu z opolan.Najlepszym z grona opolskich m³odzie¿owców okaza³ siê najnowszy nabytek "Kolejarzy" -...

4 oczka Christina Ago w Szwecji

Szwedzki junior Opolskiego zespo³u Christian Ago zdoby³ 4 punkty w meczu Allsvenskan League Masarna Avesta - Ornarna Mariestad. Zespó³ Christiana przegra³ to spotkanie 18:42. Zawody zosta³y przerwane po 10 biegach.Wyniki (¿ród³o: speedway.nu):Ornarna Mariestad - 18 1. Robert Perrersson (0,1,0)...

WAŻNE